در بارهٴ این وبسایت

آدرس ارتباط در آلمان:
Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
Germany

Tel: 0049-(0)7156-953215
Fax: 0049-(0)7156-18663
E-Mail: info@nullgral.de

شماره مالیات فروش بنیاد پیام گرال : DE 147839347

بنیاد پیام گرال در شتوتگارت، بنیاد یست بر اساس قانون مدنی. شماره ثبت در فهرست بنیاد ریاست دولت در شتوتگارت: Az: 16 – 0563
هیئ مدیره : میشائل اُرت، معاون: وِرنِر هوِمِر

Donation Account:
Baden-Württembergische Bank
BIC: SOLADEST600
IBAN: DE06 6005 0101 0002 4489 07