تكاليف الشحن

بلد تكاليف الشحن
DE, AT, HU 0 EUR
FR 4,00 EUR
الاتحاد الأوروبي 0-10 kg: 8,50 EUR
10-25 kg: 15 EUR
>25 kg: 30 EUR
العالمية 0-10 kg: 12,50 EUR
10-25 kg: 25 EUR
>25 kg: 50 EUR

برای منتجات دیجیتالی که بر کامپیوتر شما ذخیره و ثبت می شوند، هیچ هزینه هائی برای فرستادن آنها نمی افتد.